Home > Voedselhulp > Voor hulpverleners >
Vrienden van de Voedselbank
 • Access Inovations
 • Bakkerij Verba
 • Landwinkel
 • BPPA
 • De Plataan
 • Quickly
 • Van Osch
 • Rabobank Bommelerwaard
 • Kaashandel Remijn
 • Den Eelder
 • Bakkerij van Horssen
 • Bakker van Keulen
 • EMTE Duijzer
Voor hulpverleners
Wilt u meteen naar het aanvraagformulier? Klik dan hier.
Wilt u meteen naar de bijlage met informatie? Klik dan hier.

Hulpverlenende instanties vragen aan!
Voedselhulp is symptoombestrijding: er is sprake van verborgen armoede en daar probeert de Voedselbank iets aan te doen. Vaak zijn er onderliggende problemen die vragen om een structurele oplossing die de Voedselbank niet kan bieden. Daarom willen we niet dat particulieren zelf een voedselpakket aanvragen, maar dat ze zich wenden tot professionele instanties en vrijwilligersorganisaties. Die kunnen een voedselpakket aanvragen en samen met de afnemers eventuele onderliggende problemen in kaart brengen en oplossingen zoeken.

Onze procedure
Niet iedereen die voedselsteun wil ontvangen, komt daarvoor ook in aanmerking. Op landelijk niveau zijn uniforme criteria voor toelating opgesteld. Aan de hand van deze criteria gaat u als hulpverlener of getraind vrijwilliger na of iemand volgens u in aanmerking komt en dient u de aanvraag in bij de Voedselbank. Een screener van de Voedselbank zal uw aanvraag beoordelen en vaststellen of de aanvraag wordt toegekend. Bij twijfel kan de screener voor nadere informatie eerst contact met u opnemen.

Voordat wij de aanvraag toekennen nodigen we de afnemer nog uit voor een intakegesprek. Dat vindt in het centrale distributiepunt plaats. Soms zal de afnemer daar dus voor moeten reizen. In het gesprek met de afnemer worden verschillende zaken nader besproken naar aanleiding van het aanvraagformulier dat u hebt ingezonden. Dan worden ook afspraken over het ophalen en de inhoud van de voedselpakketten gemaakt.

De Voedselbank toetst regelmatig om te zien of de voedselverstrekking nog nodig is. Daarom vragen wij u om op het aanvraagformulier aan te geven hoe lang u verwacht dat de voedselondersteuning nodig zal zijn. In eerste instantie kennen wij een aanvraag toe voor 13 weken, de volgende screening vindt plaats na opnieuw 13 weken, en daarna zal het doorgaans om de 26 weken zijn. De maximale termijn voor verstrekking is in principe drie jaar, omdat dat ook de termijn is die voor een schuldsaneringstraject wordt gehanteerd. In beginsel neemt de Voedselbank na de aanmelding door de hulpverlener het initiatief over. Wel zal de screener naar de verwijzer terugkoppelen wanneer dat nodig blijkt.

Hoe meldt u een afnemer aan?

U kunt het formulier alleen invullen als u over de gegevens beschikt van degene voor wie u ondersteuning aanvraagt. Die gegevens zal de screener van de Voedselbank ook nodig hebben bij het intakegesprek. U vindt hieronder een lijstje.
Download het aanvraagformulier het aan te klikken. U vult de gegevens van uzelf en uw organisatie in. Verder alle gegevens die gevraagd worden over de afnemer: naam, adres etc., gezinssamenstelling, inkomsten en uitgaven.
In de “Bijlage voor hulpverleners” vindt u nadere informatie over welke bedragen als inkomsten en als uitgaven gelden en welke posten u niet hoeft te vermelden. Die bijlage kunt u hier downloaden. Als u het aanvraagformulier hebt ingevuld, kunt u zelf al beoordelen of een aanvraag zinvol is of bij voorbaat kansloos is.
Vul ook in hoe lang de hulp, naar verwachting, noodzakelijk is.
Verzending: u kunt het aanvraagformulier opslaan op uw computer en dan als bijlage in een e-mailbericht aan ons opsturen. U kunt het ook per post naar ons opsturen. Zie de gegevens onder de knop “Onze gegevens”.

Juistheid van de informatie: de Voedselbank gaat ervan uit dat de verwijzer het aanvraagformulier zo goed mogelijk en naar waarheid invult.

Voedselhulp is geen recht: het is geen automatisme dat een aanvraag die aan alle criteria voldoet, wordt gehonoreerd. Er moet namelijk wel genoeg voedsel beschikbaar zijn om pakketten samen te stellen. Wek geen verwachtingen die wij niet kunnen waarmaken.

Afspraak is afspraak: als de door u aangemelde cliënt wordt uitgenodigd voor een intakegesprek en niet op dit gesprek verschijnt, krijgt deze persoon één herkansing. Komt hij / zij ook niet bij de nieuwe afspraak, dan wordt hij / zij drie maanden uitgesloten en zal opnieuw moeten worden aangemeld. Hetzelfde geldt als iemand twee keer zonder bericht vooraf zijn of haar pakket niet komt ophalen. Wilt u uw cliënt vantevoren hier al op wijzen?

Welke gegevens zult u nodig hebben?
    inkomensspecificatie (loon of uitkering);
    voorlopige teruggave van de belasting;
    huur- en zorgtoeslag van de belastingdienst;
    kosten gas, licht, water;
    gemeentelijke en lokale belasting BSR (als die niet is kwijtgescholden);
    polis ziektekostenverzekering;
    kosten overige verzekeringen (niet voor huisdieren);
    bewijzen van schulden en aflossingen; eventuele schuldsaneringspapieren;
    bankafschriften (aaneengesloten over 3 maanden)

Als er sprake is van budget- of inkomensbeheer of beschermingsbewind is een recent budgetoverzicht van de inkomensbeheerder of de bewindvoerder genoeg.

De screener van de Voedselbank zal de persoon die u aanmeldt vragen om enkele zaken:

    legitimatiebewijs (rijbewijs is ook goed);
    bankafschriften van de laatste drie maanden;
    een recente pasfoto; als de afnemer die niet heeft verwijzen we inwoners van de gemeente Zaltbommel voor een gratis
    pasfoto naar fotograaf Foto Lux, Gamersestraat 20 in Zaltbommel en die van Maasdriel naar Foto Discounts,
    Kromsteeg 3C in Kerkdriel.

Wilt u hem / haar daar alvast op wijzen?